Stránka sa načítava...

Vývoj dôchodkových fondov 365.life v roku 2021

365.life dlhopisový garantovaný

V roku 2021 sme zmiernili citlivosť fondu voči nárastu úrokových sadzieb. Zvýšili sme podiel dlhopisov s vyšším výnosom do splatnosti na úkor dlhopisov s najvyšším ratingovým hodnotením a dlhou dobou do splatnosti, ktoré majú tendenciu negatívne reagovať na nárast inflácie a sadzieb.

 

Dlhodobo je tento fond najvýkonnejším garantovaným dôchodkovým fondom na Slovenku a ako jeden z mála dokáže úspešne porážať infláciu.

 

V konkurenčnej ponuke v súčasnosti nie je garantovaný dôchodkový fond, ktorý by od svojho vzniku zhodnotil úspory svojich sporiteľov lepšie. S 365.life dlhopisovým garantovaným d. f. sa z dlhodobého hľadiska preto inflácie báť nemusíte.

Viac o fonde

Často kladené otázky

Dlhopisový fond môže investovať iba do dlhopisov s ratingom v tzv. investičnom pásme, to znamená kvalitných emitentov, či už na úrovni štátu alebo firiem. My sme v uplynulý rok vsadili na štátne dlhopisy s najvyšším ratingom – t.j. dlhopisy USA, GER, SVK a Japonska.

Dlhopisové garantované fondy majú za posledné obdobie slabšie výnosy, často záporné. Je to spôsobené prudkým nárastom inflácie a inflačných očakávaní v dôsledku tlačenia záplavy peňazí od centrálnych bánk a fiškálnymi stimulmi vlád, ale aj otváraním ekonomík po pandémii. Rast inflácie zvyšuje aj trhové úrokové sadzby a to má negatívny dopad na cenu dlhopisov, ktorá v čase rastu úrokov klesá. Aktuálny vývoj preto môže motivovať sporiteľov k prestupu do negarantovaných riešení.

Garantované fondy garantujú nezáporné zhodnotenie na báze 10-ročného, nie ročného horizontu.

Čím neskôr sporitelia prehodnotia svoju investičnú stratégiu, tým väčšie straty môžu zaznamenať. Pri sporení viac ako 10 rokov môžete ešte využiť sporenie do dynamickejšieho riešenia, napríklad do indexového alebo akciového fondu. Ak nechcete opustiť dlhopisový fond úplne, môžete si úspory rozložiť medzi dva fondy, z ktorých jeden ostane dlhopisový. Vzájomný pomer úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a v niektorom z iných dôchodkových fondov je pre osoby mladšie ako 52 rokov ľubovoľný.

Pre osoby staršie ako 52 rokov platia určité obmedzenia pre objem dôchodkových úspor umiestnených v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, pričom s rastúcim vekom sú dôchodkové úspory zo zákona presúvané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu tak, aby ich objem v tomto fonde v prípade 52-ročného sporiteľa bol 10 %, v prípade 53-ročného sporiteľa 20 % atď. až do výšky 100 % v prípade 61-ročného sporiteľa). Predtým ako sa všetky vaše úspory presunú v čase do dlhopisového garantovaného fondu, si ich ponechať v akciovom alebo indexovom fonde či v dvoch fondoch – vždy však v kombinácii s dlhopisovým.

Garantované fondy slúžia najmä na ochranu zhodnotených úspor pred výkyvmi na trhoch pár rokov pred odchodom sporiteľa do penzie a takisto sú vhodným doplnkom v investičnej stratégii popri investovaní do rizikovejších fondov. Avšak vsádzať po celú dobu sporenia iba na ne sa neoplatí. Presúvať peniaze do dlhopisov sa oplatí až vtedy, keď sa človek nachádza pred dôchodkom a potrebuje už zastabilizovať hodnotu úspor. Systém myslel na túto možnosť a od 52 rokov sa automaticky presúva po častiach majetok sporiteľa do dlhopisového garantovaného fondu tak, že vo veku 62 rokov je celý jeho majetok už iba v dlhopisových investíciách.

Pri sporení viac ako 10 rokov môžete ešte využiť sporenie do dynamickejšieho riešenia, napríklad do indexového alebo akciového fondu. Aby ste zvýšili svoju budúcu usporenú sumu, do druhého piliera si môžete prispievať aj dobrovoľne, okrem povinných odvodov aj prostredníctvom mimoriadnych vkladov.

Spravíte tak jednoducho na našej webovej stránke v časti Online dôchodok v pravom hornom rohu webovej stránky. Prvým krokom je prihlásenie sa do rozhrania Online dôchodok prihlasovacími údajmi, ktoré sme vám zaslali v privítacom liste po akceptácii zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení Sociálnou poisťovňou. Po prihlásení si v hlavnom menu vyberiete kategóriu „Žiadosti o zmenu“, po rozkliknutí ktorej máte na výber z ďalších možností. Medzi nimi si nájdete aj časť „Zmena rozloženia dôchodkových fondov“. V tejto časti vidíte aktuálne zvolený dôchodkový fond a percentuálne rozdelenie majetku, prípadne aj pripisovaných príspevkov, ktoré máte možnosť kedykoľvek si zmeniť. Následne žiadosť po vykonaných zmenách jedným kliknutím odošlete na spracovanie a spravidla je táto žiadosť do niekoľkých hodín spracovaná.

365.life indexový negarantovaný

Prináša farbu do sivej ponuky indexových dôchodkových negarantovaných fondov, ktoré sledujú takmer totožné skupiny indexov.

 

Od novembra 2016 má pasívne riadený dôchodkový fond zakomponované aj prvky aktívneho portfólio manažmentu, ktorých cieľom je:

  • prekonávať klasické indexy na báze rizikovo váženého výnosu,
  • porovnateľný výnos s konkurenciou pri nižšej miere volatility.

 

Fond maximalizuje svoju expozíciu voči akciovým titulom, ktoré majú  nižšiu citlivosť na pohyb akciových trhov, dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločností a vykazujú silný rastúci trend.

 

Najnižšiu mieru volatility (kolísania) spomedzi konkurenčných fondov dosiahol tento fond v rokoch 2017,2018,2019,2021 a v roku 2020 obsadil druhé miesto.

Viac o fonde

Často kladené otázky

Fond kopíruje výkonnosť referenčnej hodnoty akciového fondu Goldman Sachs Equity Factor Index World Net Total Return USD. Jeho cieľom je dosiahnuť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Pri spravovaní tohto fondu sledujeme niekoľko faktorov, aby sme vyhodnotili výkonnosť fondu a dokázali ovplyvniť pozitívny vývoj úspor v ňom. Neustále sa sledujú pohyby na akciovom, uprednostňujú sa menšie akcie, vyhľadávajú sa lacnejšie akcie so silne rastúcim trendom alebo také, ktoré dosahujú vysokú a udržateľnú kvalitu ziskov spoločnosti. Index je skonštruovaný tak, aby maximalizoval tieto faktory a tým čo najviac navýšil možný výnos pri zohľadnení rizika. Viac informácií o 365.life indexovom garantovanom fonde.

 

Bolo to vďaka výraznejšiemu rastu akciových trhov. Indexové  fondy boli vyššie ako 20 % za rok. 365.life indexový garantovaný fond má aktuálne priemerné zhodnotenie, ktoré od jeho vzniku predstavuje 8,98 %.

Ide o aktívnu správu fondu, ktorá pomáha určovať potenciálne riziká a prinášať riešenia ochrany peňazí sporiteľov.

Volatilita, teda veľkosť krátkodobých výkyvov aktíva/kolísanie ich hodnoty, je prirodzený sprievodný jav a jej veľkosť zodpovedá charakteru aktíva. Vyššia volatilita, znamená vyššie riziko, a dlhší odporúčaný investičný horizont, ale aj vyšší očakávaný výnos, keďže riziko ide ruka v ruke s výnosom vo väčšine prípadov. Volatilita sa môže prejaviť v krátkodobom investičnom horizonte (napr. medziročne). Korekcie pritom môžu mať pozitívny efekt na výnosy, pretože môžu predstavovať zaujímavé investičné príležitosti – menia hodnotu aktív a pri jej poklese dovoľujú ich lacnejšie nákupy a tým aj budúce vyššie zhodnotenie pri potenciálnom opätovnom raste trhu.

Začať si sporiť v druhom pilieri v indexovom dôchodkovom fonde sa odporúča klientom do veku 40 rokov. Ak ste so sporením začali v tom čase, je v poriadku mať úspory ponechané v tomto fonde, kde sa pravidelne zhodnocujú a vyžadujú si dlhší investičný horizont (20-30 rokov).

 

Svoje dôchodkové úspory si môžete prípadne rozložiť medzi dve riešenia a skombinovať tak indexový fond s dlhopisovým. Vzájomný pomer úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a v niektorom z iných dôchodkových fondov je pre osoby mladšie ako 52 rokov ľubovoľný.

 

Pre osoby staršie ako 52 rokov platia určité obmedzenia pre objem dôchodkových úspor umiestnených v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, pričom s rastúcim vekom sú dôchodkové úspory zo zákona presúvané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu tak, aby ich objem v tomto fonde v prípade 52-ročného sporiteľa bol 10 %, v prípade 53-ročného sporiteľa 20 % atď. až do výšky 100 % v prípade 61-ročného sporiteľa). Pri zmene fondu a prenášaní úspor je však nutné pozorne sledovať aktuálnu hodnotu vašich úspor a vývoj trhu. V tom vám pomôžeme radi my a poradíme, či je vhodná doba na prechod z jedného fondu na iný.

Spravíte tak jednoducho na našej webovej stránke v časti Online dôchodok v pravom hornom rohu webovej stránky. Prvým krokom je prihlásenie sa do rozhrania Online dôchodok prihlasovacími údajmi, ktoré sme vám zaslali v privítacom liste po akceptácii zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení Sociálnou poisťovňou. Po prihlásení si v hlavnom menu vyberiete kategóriu „Žiadosti o zmenu“, po rozkliknutí ktorej máte na výber z ďalších možností. Medzi nimi si nájdete aj časť „Zmena rozloženia dôchodkových fondov“. V tejto časti vidíte aktuálne zvolený dôchodkový fond a percentuálne rozdelenie majetku, prípadne aj pripisovaných príspevkov, ktoré máte možnosť kedykoľvek si zmeniť. Následne žiadosť po vykonaných zmenách jedným kliknutím odošlete na spracovanie a spravidla je táto žiadosť do niekoľkých hodín spracovaná.

365.life akciový negarantovaný fond

Náš akciový dôchodkový fond investuje do prelomových technológií. V historickom porovnaní dokázali disruptívne spoločnosti v 5-ročnom horizonte prekonať globálne trhy (tzn. tradičné svetové akciové indexy)  o viac ako 180-200 percentuálnych bodov. Ide o inovácie v oblasti blockchainu, ekológie, umelej inteligencie, vývoja elektromobilov či medicíny, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu už dnes a očakávame, že tomu bude tak aj v budúcnosti.

 

Prirodzenou vlastnosťou týchto odvetví je však vyššia volatilita, teda kolísanie výnosu, ktoré sa môže prejaviť najmä v krátkodobom investičnom horizonte (napr. medziročne). Takéto korekcie pritom môžu predstavovať aj zaujímavé investičné príležitosti na ďalší nákup, a tým aj budúce vyššie zhodnotenie.  Dlhodobo však (aj napriek spomínaným výkyvom) predpokladáme, že budú tieto sektory, a tým aj fondy, ktoré do nich investujú, rásť rýchlejšie, než tradičné svetové akciové indexy.  Dosiahnutie vyššieho zisku tak očakávame najmä pri dlhodobom sporení (20 – 30 rokov), v dôsledku čoho sú takto zamerané fondy vhodné najmä pre mladších investorov do veku 40 rokov.

 

V uplynulom roku pritom 365.life akciový negarantovaný fond zaznamenal medziročnú korekciu. Tak, ako dochádza pri investovaní k rastu, môže nastať aj občasný pokles na trhu. Ako sme uviedli vyššie, ide o prirodzený jav, dôležitý je však výnos z dlhodobého hľadiska. Ročný horizont a súčasná korekcia tak môžu byť ľahko zmenené v priebehu niekoľkých mesiacov.

Viac o fonde

Často kladené otázky

Aktuálny pokles nášho fondu je dôsledkom korekcie na trhu s akciami disruptívnych technológií, na ktoré sa fond zameriava. Do februára 2021 ich hodnota rástla, postupne začala klesať, čo sa odrazilo na medziročnom výsledku fondu. Tento jav však práve v tomto momente možno vnímať ako nákupnú príležitosť. Všetky financie, ktoré klient posiela do druhého piliera, slúžia na nákup akcií, vďaka čomu ich pri poklese trhu možno nakúpiť viac za rovnakú sumu a očakávať rast ich hodnoty pri stúpajúcom trende na trhu.

Vo výhľade nasledujúcich rokov totiž očakávame od disruptívnych technológií rast a výrazné prekonanie výkonnosti svetových akciových trhov a tak aj schopnosť pozitívne zhodnotiť vaše financie.

V historickom porovnaní disruptívne akciové investície dokázali v 5-ročnom horizonte globálne trhy (tie, na ktoré sa orientujú konkurenčné akciové dôchodkové fondy) prekonať nezriedka s výkonnosťou vyššou o 180-200 percentuálnych bodov.

 

Ročný horizont a súčasná podvýkonnosť tak môže byť ľahko zmazaná v priebehu niekoľkých mesiacov, keď sa korekcia disruptívnych akcií skončí. Práve aktívny manažment, ktorým sa odlišujeme od konkurencie, priniesol na základe nami zvolenej stratégie v uplynulom roku 2020 výrazne vyššiu výkonnosť nášmu akciovému fondu, ktorá bola 14,3% vs 2,16% - 4,16% u konkurencie. Súčasný stav si však od sporiteľa vyžaduje viac trpezlivosti, pretože správnosť zvolenej stratégie sa dokáže ukázať až v horizonte niekoľkých rokov a nemožno ho posudzovať na základe medziročného výkonu. Výkyvy predstavujú pri investovaní do akcií prirodzený jav.

Naším cieľom je stať sa z dlhodobého hľadiska lídrom v dôchodkovom sporení a prinášať klientom najvyššiu možnú výkonnosť fondov medzi DSS na slovenskom trhu. Jedinou cestou je, ak sa výrazne odlíšime od zamerania konkurenčných fondov. Preto sme zvolili disruptívne inovácie, ktoré majú perspektívu výkonných aktív a ktoré sú v rámci akciového riešenia vhodné, pretože ide o investície s dlhodobým horizontom, ktorý si vyžaduje sporenie do II. piliera.

Koronavírusová kríza transformovala svet výrazne a natrvalo posunula mnohé činnosti do online sveta a viac k technologickému pokroku, robotizácii a automatizácii. Čo dáva tušiť, že mnohé inovatívne akciové investície môžu predstavovať prínosnú investíciu v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch. Dá sa predpokladať, že štandardné akcie orientované na sektory ako sú energie či finančné služby, budú vykazovať znaky podhodnotenia, nebudú preto natoľko výnosné a investične zaujímavé. Ich vývoj môžu narušiť aj rozrastajúce sa inovatívne sektory ako výroba elektromobilov, blockchainové technológie, umelá inteligencia, ktoré obmedzia niektoré klasické služby a oblasti priemyslu v nasledujúcich rokoch a stávajú sa tak investorsky príťažlivejšími. Do popredia budú prichádzať firmy pracujúce na inováciách a bude rásť aj hodnota ich akcií, čo môže predstavovať zaujímavú príležitosť z investičného hľadiska.

Disrupcie sú prevratné inovácie, ktoré predstavujú pokrok. Možno ich nájsť v každom odvetví – fintech, čistá energia, blockchain, genomická revolúcia, priemyselné inovácie, atď. Firmy, ktoré sa radia medzi najinovatívnejšie sú napríklad Amazon, Apple, Airbnb, Netflix, Microsoft, Alibaba, atď.

 

Akciový fond 365.life sa zameriava na disruptívne odvetvia a technológie, kam radíme automatizáciu, umelú inteligenciu, blockchain, virtuálnu realitu, kyberbezpečnosť, ale aj ekologické riešenia či prelomové objavy v medicíne. Keďže koronavírusová kríza presunula mnohé činnosti do online sveta, práve inovatívne akciové investície predstavujú prínos v nasledujúcich piatich až desiatich rokoch.

 

Akcie disruptívnych spoločností majú z dlhodobého hľadiska potenciál niekoľkonásobne prevýšiť svojou výkonnosťou klasické svetové akciové trhy. Nadvýkonnosť disruptívnych inovácií nie je len výsledkom koronavírusovej krízy, ktorá favorizovala prevažne akcie technologických spoločností, ale práve naopak ide o dlhodobo pozorovaný trend.

Volatilita, teda veľkosť krátkodobých výkyvov aktíva/kolísanie ich hodnoty, je prirodzený sprievodný jav a jej veľkosť zodpovedá charakteru aktíva. Vyššia volatilita, znamená vyššie riziko, a dlhší odporúčaný investičný horizont, ale aj vyšší očakávaný výnos, keďže riziko ide ruka v ruke s výnosom vo väčšine prípadov. Volatilita sa môže prejaviť v krátkodobom investičnom horizonte (napr. medziročne). Korekcie pritom môžu mať pozitívny efekt na výnosy, pretože môžu predstavovať zaujímavé investičné príležitosti – menia hodnotu aktív a pri jej poklese dovoľujú ich lacnejšie nákupy a tým aj budúce vyššie zhodnotenie pri potenciálnom opätovnom raste trhu.

Predikuje sa, že akcie budú mať v roku 2022 výkon s potenciálom 5 – 9 %. Akciové riešenie je pre sporiteľa dlhodobou stratégiou sporenia, ktorá si vyžaduje trpezlivosť a pravidelnosť. Pre akcie je typická volatilita, teda kolísanie trhov, ktoré prináša zvyšovanie aj znižovanie ich hodnoty. V čase poklesu však prináša príležitosť na ďalší nákup aktív a potenciál budúceho vyššieho zhodnotenia. Výkyvy sú teda vítané a prirodzené a výkonnosť fondu možno posudzovať v dlhodobom investičnom horizonte. Pri sporení do druhého piliera je dlhodobosť jedným zo základných faktorov budovania úspor.

Začať si sporiť v druhom pilieri v akciovom dôchodkovom fonde sa odporúča klientom do veku 40 rokov. Ak ste so sporením začali v tom čase, je v poriadku mať úspory ponechané v akciovom fonde, kde sa pravidelne zhodnocujú a vyžadujú si dlhší investičný horizont (20-30 rokov).

 

Svoje dôchodkové úspory si môžete prípadne rozložiť medzi dve riešenia a skombinovať tak akciový fond s dlhopisovým. Vzájomný pomer úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a v niektorom z iných dôchodkových fondov je pre osoby mladšie ako 52 rokov ľubovoľný.

Pre osoby staršie ako 52 rokov platia určité obmedzenia pre objem dôchodkových úspor umiestnených v inom ako v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, pričom s rastúcim vekom sú dôchodkové úspory zo zákona presúvané dôchodkovou správcovskou spoločnosťou do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu tak, aby ich objem v tomto fonde v prípade 52-ročného sporiteľa bol 10 %, v prípade 53-ročného sporiteľa 20 % atď. až do výšky 100 % v prípade 61-ročného sporiteľa). Predtým ako sa všetky vaše úspory presunú v čase do dlhopisového garantovaného fondu, si ich môžete v prípade hľadania vyváženejšieho riešenia preniesť z akciového do indexového fondu v kombinácii s dlhopisovým.

 

Pri zmene fondu a prenášaní úspor je však nutné pozorne sledovať aktuálnu hodnotu vašich úspor a vývoj trhu. V tom vám pomôžeme radi my a poradíme, či je vhodná doba na prechod z jedného fondu na iný.

 

Ak uvažujete nad zmenou fondu, ako alternatívu akciového je vhodné zvoliť indexový fond. V tomto momente poklesu trhu, ktorý predstavuje viac ako desať percent, čím vznikol výraznejší prepad, však nie je vhodné upúšťať od pôvodne zvolenej stratégie sporiteľa a odchádzať z akciového fondu. Vhodnejšie je vydržať, keďže stratégia zvolená našou spoločnosťou 365.life v kontexte akciového fondu, ktorá sa upravovala koncom roka 2020, má za cieľ dosahovať vyššiu výkonnosť v horizonte 5-10 rokov. Až po tomto období je relevantné hodnotiť vývoj fondu. Bolo by nerozumné robiť zásadné zmeny v sporení do druhého piliera na základe jednoročných výsledkov výkonností fondov.

 

V prípade otázok sú vám k dispozícii naši kolegovia v pobočkách 365.bank či na poštách na pobočkách Poštovej banky alebo na call centre.

Spravíte tak jednoducho na našej webovej stránke v časti Online dôchodok v pravom hornom rohu webovej stránky. Prvým krokom je prihlásenie sa do rozhrania Online dôchodok prihlasovacími údajmi, ktoré sme vám zaslali v privítacom liste po akceptácii zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení Sociálnou poisťovňou. Po prihlásení si v hlavnom menu vyberiete kategóriu „Žiadosti o zmenu“, po rozkliknutí ktorej máte na výber z ďalších možností. Medzi nimi si nájdete aj časť „Zmena rozloženia dôchodkových fondov“. V tejto časti vidíte aktuálne zvolený dôchodkový fond a percentuálne rozdelenie majetku, prípadne aj pripisovaných príspevkov, ktoré máte možnosť kedykoľvek si zmeniť. Následne žiadosť po vykonaných zmenách jedným kliknutím odošlete na spracovanie a spravidla je táto žiadosť do niekoľkých hodín spracovaná.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies