Stránka sa načítava...
 1. Domov /
 2. Postup podávania a vybavovania sťažností

Sťažnosti

V zmysle našich platných Všeobecných obchodných podmienok vydávame tento postup pri podávaní sťažností v zmysle zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej „ZSDS“), zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej „ZFSFP“) a Metodického usmernenia NBS č. 2/2014 k vybavovaniu sťažností pre obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti podľa požiadaviek Európskeho orgánu dohľadu.

Postup podávania a vybavovania sťažností

Čo je sťažnosť

 • Sťažnosťou rozumej podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej „sťažovateľ“),
 • sťažnosťou sa domáhaš ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou 365.life;
 • tiež ňou poukazuješ na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti 365.life.

Spôsob podávania sťažností

 • Osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste; využitím tlačiva https://365life.sk/media/emvdlhta/365-life-podanie-staznosti.pdf,
 • e-mailom na adresu: hello@365life.sk,
 • písomne na adresu sídla spoločnosti: 365.life, d. s. s., a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava,
 • on-line prostredníctvom on-line formulára zverejneného na webovom sídle spoločnosti https://365life.sk/napis-nam.
 • uvedieš tam osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko a kontaktné údaje,
 • predmet sťažnosti alebo práva, ktorých sa v 365.life domáhaš,
 • zrozumiteľný a presný popis skutočností, ktoré vierohodným spôsobom preukážeš,
 • dôvody sťažnosti a predloženie právne relevantných dokladov, ktorými sťažnosť zdôvodňuješ,

Vybavovanie sťažností

 • Sťažnosť prešetríme a vybavíme do 30 dní odo dňa, kedy nám bola sťažnosť doručená. Ak sťažnosť nie je možné vybaviť v lehote do 30 dní z dôvodu mimoriadnej situácie, bezodkladne ťa písomne informujeme o príčinách omeškania a uvedieme, kedy bude pravdepodobne vybavovanie sťažnosti ukončené. Platí zásada, že sťažnosti sa riešia bez zbytočných prieťahov.
 • Ak bude mať tvoja sťažnosť nedostatky, vyzveme ťa na ich odstránenie. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť odo dňa, keď spĺňa sťažnosť náležitosti sťažnosti a je dostatočne určitá, zrozumiteľná a presná. Pokiaľ neposkytneš doplňujúce údaje, budeme pokračovať pri vybavení sťažnosti s len dostupnými informáciami.
 • V prípade sťažností vzťahujúcich sa na činnosť 365.bank, a. s. v procese uzatvárania zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, zmlúv o Programovom výbere uzavretých so spoločnosťou, alebo v súvislosti s investovaním v dôchodkových fondoch sa tieto, podľa platných zmluvných dokumentov uzatvorených medzi spoločnosťou a 365.bank, a.s., vybavujú v súčinnosti s 365.bank, a.s. alebo sa postupujú 365.bank, a.s. na vybavenie, o čom bude sťažovateľ informovaný. V takomto prípade odpovedá sťažovateľovi priamo 365bank, a.s.
 • Výsledkom sťažnosti je odpoveď sťažovateľovi, resp. tebe, a to prostredníctvom doporučenej listovej zásielky, v zmysle dodržania všeobecného nariadenia Európskej únie na ochranu osobných údajov (GDPR).
 • V prípade, že budeš nespokojný s výsledkom vybavenia sťažnosti, si oprávnený obrátiť sa na príslušný orgán riešenia sporov na NBS podaním písomnej alebo elektronickej sťažnosti alebo podnetu.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies