Stránka sa načítava...
 1. Domovská stránka /
 2. Slovník pojmov

Slovník pojmov

So sporením do druhého dôchodkového piliera súvisí viacero pojmov, ktoré môžu pôsobiť zložito. No je to len zdanie a ich význam si rýchlo osvojíš. V našom slovníku nájdeš všetky bežné slovíčka zo "sporiteľského jazyka". 

Akcia

Akcia je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo podielať sa na riadení spoločnosti, na podieli na zisku (dividendu) a na podieli na likvidačnom zostatku spoločnosti. Z dlhodobého hľadiska je priemerná výkonnosť akcií vyššia ako výkonnosť dlhopisov, resp. nástrojov peňažného trhu (historická výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov).

Akciové riziko

Akciové riziko je riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších - začínajúcich spoločností alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch.

Alokácia aktív

Cieľom investičnej techniky je diverzifikácia portfólia medzi rôzne typy aktív, ako sú akcie, obligácie, peňažné ekvivalenty, vzácne kovy, nehnuteľnosti a inkasovateľné pohľadávky. Čo sa týka rizika a výnosu, správajú sa jednotlivé triedy aktív značne odlišne. Napríklad akcie ponúkajú najvyšší výnos, ale sú tiež nositeľmi najvyššieho rizika strát. Obligácie nie sú natoľko lukratívne, ale ponúkajú oveľa väčšiu stabilitu ako akcie. Stratégia alokácie aktív umožňuje dosiahnuť optimálny pomer rizika a výnosu.

Audítor

Audítorom je nezávislá osoba alebo spoločnosť, ktorá má oprávnenie kontrolovať účtovníctvo spoločnosti a podielových fondov. Audítor overuje účtovné závierky a výročné správy správcovskej spoločnosti a tiež každého podielového fondu, ktorému spoločnosť vedie samostatné účtovníctvo

Benchmark

Ukazovateľ, ktorý reprezentuje trh, na ktorom fond investuje. Benchmarkom je zvyčajne niektorý z trhových indexov, prípadne ich kombinácia. Porovnaním výkonnosti fondu s výkonnosťou benchmarku je možné posudzovať kvalitu riadenia fondu.

Bezpečnosť dôchodkových úspor

Bezpečnosť dôchodkových úspor je určená štátom prostredníctvom stanovovania a kontroly zákonov, ako aj príslušných právnych predpisov, ako aj vzájomne previazaným systémom kontroly a dohľadu.

Cenný papier

Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Môže byť v  listinnej alebo zaknihovanej podobe, vydaný na meno, na majiteľa alebo na rad.

DSS

Skratka pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

DSS fondy

Každá dôchodková správcovská spoločnosť musí povinne vytvárať 3 typy dôchodkových fondov:

Dedenie dôchodkových úspor

Peniaze nasporené na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa sú jeho majetkom a v prípade jeho smrti sú vyplácané osobám, ktoré sporiteľ určil v zmluve o SDS, ak neurčil pripadnú úspory manželke /-ovi a ak ich niet, tak ich deťom, následne rodičom, osobe, ktorá žila aspoň jeden rok v spoločnej domácnosti, resp. bola odkázaná výživou na zomretého.

Depozitár

Depozitár je banka, v ktorej je uložený majetok sporiteľov v dôchodkových fondoch. Depozitár má podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení kontrolnú funkciu voči DSS. Je jedným z prvkov systému kontroly.

Disponibilný prebytok

Disponibilný prebytok je rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu ku dňu požiadania o vyplácanie dôchodku a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného, alebo predčasného starobného dôchodku, pričom musí byť najmenej v sume 0,6 násobku životného minima. Na základe žiadosti sporiteľa môže byť tento prebytok vyplatený aj jednorazovo.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie

Dobrovoľné dôchodkové poistenie je poistenie, ktoré sa uzatvára nad rámec zákonného dôchodkového poistenia. Dobrovoľne sa môže poistiť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Dobrovoľný príspevok je spôsob, ako si sporiteľ  môže navýšiť dôchodok, pričom si sám určí výšku príspevku a frekvenciu prispievania.  Môže prispievať samostatne alebo prostredníctvom zamestnávateľa.

Doplnková dôchodková spoločnosť

Doplnková dôchodková spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov na vykonávanie doplnkového dôchodkového sporenia. Túto činnosť vykonáva na základe povolenia, ktoré udeľuje Národná banka Slovenska. 

Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje individuálne zabezpečenie sa pred finančnou neistotou. Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvorí zmluvu s Doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a zaväzuje sa pravidelne prispievať na svoj individuálny účet v Doplnkovej dôchodkovej sporiteľni.

Doživotný dôchodok

Doživotný dôchodok je vyplácaná mesačná dávka, ktorú bude pravidelne vyplácať životná poisťovňa podľa výberu sporiteľa. Doživotný starobný, alebo doživotný predčasný dôchodok si musí zakúpiť každý sporiteľ za úspory na osobnom dôchodkovom účte a to v sume najmenej 0,6 násobku životného minima. V prípade smrti poberateľa majú vdova /vdovec/ nárok na vdovský dôchodok a siroty, ak sú nezaopatrenými deťmi, na sirotský dôchodok z doživotného dôchodku zomretého.

Druhý pilier

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný , tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný. To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).

Druhý pilier dedenie

Dedenie dôchodkových úspor z 2 piliera závisí od toho, v akej dobe sporiteľ zomrie:

 • ak sporiteľ zomrie počas ekonomicky aktívneho života, t. j. počas doby sporenia
 • ak sporiteľ zomrie počas poberania dôchodku
Dôchodková jednotka

Dôchodková jednotka predstavuje podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách s presnosťou na šesť desatinných miest. Aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je DSS povinná vypočítavať každý pracovný deň, oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi a zároveň zverejniť na svojej stránke.

Dôchodková správcovská spoločnosť

Dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje dôchodkové fondy z druhého dôchodkového piliera. Taktiež sa stará o vyplácanie dôchodku z druhého dôchodkového piliera.

Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia. V rámci dôchodkového poistenia rozoznávame dva podsystémy:

 • starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
 • invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.
Dôchodkové sporenie

Povinný systém dôchodkového zabezpečenia tvoria I. pilier (Sociálna poisťovňa) a II. pilier (Dôchodková správcovská spoločnosť - DSS), do ktorých občan platí zákonom stanovené poistné.

Dôchodkové zabezpečenie

Dôchodkové zabezpečenie predstavuje zabezpečenie sa pred finančnou neistotou, resp. zaistenie si spokojnej budúcnosti.

Dôchodkový fond

Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia je tlačivo, ktoré slúži na zber údajov o odvádzaní dôchodkového poistenia za konkrétneho zamestnanca.

Informačný prospekt

Informačný dokument obsahujúci informácie pre sporiteľov o možnostiach a rizikách investovania v oblasti starobného dôchodkového sporenia, obsahuje aj vysvetlenie rizikového profilu dôchodkového fondu.

Obdobie dôchodkového poistenia

Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie (za predpokladu, že bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie), za ktoré mala fyzická osoba:

 • prerušené poistenie,
 • bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo
 • sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.
Obdobie starobného dôchodkového sporenia

Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

Osobný dôchodkový účet

Osobný dôchodkový účet je podobný ako účet v banke. Počas sporenia v druhom pilieri postupne pribúdajú peniaze, ktoré sú a budú investované prostredníctvom vybranej DSS-ky. Takto investované peniaze sú na tomto účte evidované vo forme dôchodkových jednotiek a predstavujú majetok na dôchodkovom účte. Rozdiel však je v tom, že tieto peniaze sú určené na dôchodok a preto ich počas aktívneho života nie je možné vybrať. Peniaze na dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a sú oddelené od peňazí dôchodkovej správcovskej spoločnosti. U nás v 365.life si svoj účet a nasporenú sumu môžeš sledovať prostredníctvom Online dôchodku

Poberateľ dôchodku

Poberateľ dôchodku je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa zákona.

Predčasný starobný dôchodok

Dôchodok, na ktorý vznikne nárok sporiteľovi, ak mu bol priznaný zo Sociálnej poisťovne. Zároveň musel byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dôchodku mu chýbajú najviac 2 roky a suma predčasného starobného dôchodku z 1. piliera dosiahla viac ako 0,6 násobok životného minima. Zároveň ale v DSS má úspory v sume najmenej 0,6 násobku životného minima potrebnej na vyplácanie doživotného dôchodku.

Programový výber s doživotným dôchodkom

Je forma vyplácania starobného, alebo predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, pričom DSS vypláca dôchodok ako disponibilný prebytok počas obdobia programového výberu a príslušná poisťovňa vypláca doživotný dôchodok.

Prvý pilier

Prvý pilier, tzv. priebežný dôchodkový systém, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa. Ide o povinný systém, do ktorého musia osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť, ako aj ich zamestnávatelia, platiť odvody. Sociálna poisťovňa vyzbierané peniaze hneď používa na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov. Keď aktívny občan odíde do starobného dôchodku, Sociálna poisťovňa mu pravidelne vypláca starobný dôchodok.

Referenčná hodnota

Referenčná hodnota, alebo benchmark má sporiteľovi naznačiť, koľko z majetku fondu plánuje DSS investovať do peňažných investícií, koľko do dlhopisových a koľko do akciových investícií a približne do akých akcií. Naznačí investičnú stratégiu DSS v konkrétnom dôchodkovom fonde, čím umožní sporiteľovi lepšie odhadnúť výnosy a zhodnotiť mieru rizika v danom dôchodkovom fonde.

Rezervný fond solidarity

Rezervný fond solidarity je určený okrem iného na úhradu škody, ktorú by spôsobila DSS, alebo jej depozitár na majetku v dôchodkových fondoch. Vytvára ho Sociálna poisťovňa a ide o významný prvok ochrany sporiteľov v starobnom dôchodkovom sporení.

Sporiteľ

Sporiteľ je fyzická osoba, ktorá má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanú do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku, alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.

Starobný dôchodok

Starobný dôchodok sa vypláca sporiteľovi ak dovŕšil dôchodkový vek a zároveň získal najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia a to vo forme:

 • doživotného dôchodku,
 • programového výberu s doživotným dôchodkom.
Tretí pilier

Tretí pilier je dôchodkový pilier každé pravidelné sporenie alebo investovanie, ktoré je nad rámec povinného dôchodkového sporenia. Patrí sem teda kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie, investície do podielových fondov, či do investičného zlata alebo iné sporiace programy.

Výstup z druhého piliera

Sporiteľ z druhého piliera vystúpi tak, že Sociálnej poisťovni sám doručí písomné Oznámenie sporiteľa, ktorého obsahom je prejav vôle, že už viac nechce byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

Zmluva o SDS

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzatvorila fyzická osoba s DSS a na základe ktorej sa stala sporiteľom.

Zákon o SDS

Skratka pre zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je upravené starobné dôchodkové sporenie (2. pilier).

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies