Stránka sa načítava...

Harmonogram presunu majetku
sporiteľov do predvolenej
investičnej stratégie (PIS)

Spoločnosť 365.life, d. s. s., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava (ďalej len „365.life“) si Vás týmto dovoľuje informovať o pláne zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou zavedenou na základe novely Zákona č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o SDS“) ako aj o harmonograme postupného presunu Vášho majetku v zmysle predvolenej investičnej stratégie, pokiaľ sa rozhodnete byť jej súčasťou.

Zaradenie sporiteľov

Ak ste sporiteľom v 365.life, d. s. s., a. s., nepoberáte dôchodok a zároveň nie ste v procese prestupu do inej DSS, zaradíme Vás do jednej z kategórií na základe Vášho veku, rozloženia Vášho majetku a nastavenia nových príspevkov k 31. 12. 2022.

 

Kategórie:

Pasívny sporiteľ

 

Do kategórie Pasívny sporiteľ patríte v prípade, že ste v roku 2013 boli presunutý zákonom do dlhopisového garantovaného fondu a odvtedy ste nespravili žiadne rozhodnutie o rozložení svojich úspor či nových príspevkov.

 

  1. Pasívny sporiteľ s dátumom narodenia od 01. 01. 1969,
  2. Pasívny sporiteľ s dátumom narodenia do 31. 12. 1968,

 

Aktívny sporiteľ

Do kategórie Aktívny sporiteľ patríte v prípade, že nepatríte do kategórie Pasívny sporiteľ.

Popis presunu

Presuny majetku začínajú v mesiaci júl 2023, budú realizované na mesačnej báze, najneskôr do 31.12.2025. Presuny majetku sa uskutočňujú vždy k rozhodnému dňu, ktorým je 15-ty deň kalendárneho mesiaca. Ak tento deň pripadne na víkend alebo sviatok, presuny majetku sa uskutočnia najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Pokiaľ je hodnota Vášho majetku tvoreného z povinných a dobrovoľných príspevkov k 30.06.2023 nižšia ako 50 EUR, Váš majetok bude s predvolenou investičnou stratégiou zosúladený jednorazovo.
V prípade, ak dôjde k zlúčeniu 365.life akciového negarantovaného dôchodkového fondu do 365.life indexového negarantovaného dôchodkového fondu, bude presun zostávajúceho majetku sporiteľov 365.life akciového negarantovaného dôchodkového fondu zrealizovaný jednorazovo, a to k dátumu zlúčenia fondov.

A. Pasívny sporiteľ s dátumom narodenia od 01.01.1969

 

Presun majetku začína v mesiaci júl 2023. Všetky Vaše nové príspevky budú od 01.07.2023 pripisované výlučne do 365.life indexového negarantovaného fondu. Nastavený percentuálny podiel majetku tvoreného z povinných a dobrovoľných príspevkov 365.life dlhopisového garantovaného fondu sa každý mesiac zníži o 4% v prospech 365.life indexového negarantovaného fondu.
Proces presunu majetku je ukončený v okamihu, kedy je rozdiel medzi skutočným a zákonným percentuálnym pomerom majetku menší ako 4%. V tomto okamihu sa skutočný pomer majetku a pripisovanie nových príspevkov nastaví podľa zákonného pomeru pre predvolenú investičnú stratégiu.
365. life ukončí presun Vášho majetku aj v prípade, že nastane jedna z nižšie uvedených skutočností:


• vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
• vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch,
• 365.life sa dozvie o Vašom prestupe do inej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
• alebo sa 365.life dozvie o úmrtí sporiteľa.

 

B. Pasívny sporiteľ s dátumom narodenia do 31.12.1968

 

Všetky Vaše nové povinné príspevky budú od 01.07.2023 pripisované výlučne do 365.life indexového negarantovaného fondu. Váš majetok tvorený z povinných a dobrovoľných príspevkov sa nepresúva.
Proces pripisovania nových povinných príspevkov do 365.life indexového negarantovaného fondu je ukončený v okamihu, kedy je rozdiel medzi skutočným a zákonným percentuálnym pomerom majetku menší ako 4%. V tomto okamihu sa skutočný pomer majetku a pripisovanie nových príspevkov nastaví podľa zákonného pomeru pre predvolenú investičnú stratégiu.

 

365. life ukončí pripisovanie nových povinných príspevkov do 365.life indexového
negarantovaného dôchodkového fondu aj v prípade, ak:

 

• vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
• vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch,
• 365.life sa dozvie o Vašom prestupe do inej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
• alebo sa 365.life dozvie o úmrtí sporiteľa.


C. Aktívny sporiteľ


Ak sa v tejto kategórii nachádzajú sporitelia, ktorí sú v rozhodných dňoch presunov majetku vo veku 50 rokov a viac a ktorých percentuálny podiel v 365.life dlhopisovom garantovanom fonde je pri začiatku presunov 0%, týmto sa najskôr postupne zosúladí podiel 365.life dlhopisového garantovaného fondu so zákonným podielom podľa PIS.


1. Sporitelia, ktorí si sporia v:

 

• 365.life akciovom negarantovanom fonde
• 365.life indexovom negarantovanom fonde
• 365.life dlhopisovom garantovanom fonde
• 365.life indexovom negarantovanom fonde a zároveň 365.life dlhopisovom negarantovanom fonde

 

Presun majetku začína v mesiaci júl 2023. Všetky Vaše nové príspevky budú od 01.07.2023 pripisované do toho fondu, v ktorom je Váš nastavený percentuálny podiel majetku najnižší v porovnaní so zákonným podielom majetku určenom pre predvolenú investičnú stratégiu. Percentuálny podiel majetku tvoreného z povinných a dobrovoľných príspevkov jedného fondu sa každý mesiac zníži o 4% v prospech druhého fondu.
Proces presunu majetku je ukončený v okamihu, kedy je rozdiel medzi skutočným a zákonným percentuálnym pomerom majetku menší ako 4%. V tomto okamihu sa skutočný pomer majetku a pripisovanie nových príspevkov nastaví podľa zákonného pomeru pre predvolenú investičnú stratégiu.

 

2. Sporitelia, ktorí si sporia v:

 

• 365.life akciovom negarantovanom fonde a zároveň 365.life dlhopisovom negarantovanom fonde

 

Presun majetku začína v mesiaci júl 2023. Všetky Vaše nové príspevky budú od 01.07.2023 pripisované do toho fondu, v ktorom je Váš nastavený percentuálny podiel majetku najnižší v porovnaní so zákonným podielom majetku určenom pre predvolenú investičnú stratégiu. Percentuálny podiel majetku tvoreného z povinných a dobrovoľných príspevkov sa každý mesiac zvýši o 4% v tom fonde, v ktorom je Váš nastavený percentuálny podiel majetku najnižší v porovnaní so zákonným podielom majetku určenom pre predvolenú investičnú stratégiu a zároveň zníži o spolu 4% vo zvyšných dvoch fondoch. V prípade, že pri presune bude pre dosiahnutie zákonného podielu v jednom fonde postačovať menej ako 4%, o rozdiel bude navýšený percentuálny podiel v ďalšom fonde, v ktorom je Váš nastavený percentuálny podiel majetku najnižší v porovnaní so zákonným podielom majetku určenom pre predvolenú investičnú stratégiu.
Proces presunu majetku je ukončený v okamihu, kedy je rozdiel medzi skutočným a zákonným percentuálnym pomerom majetku menší ako 4%. V tomto okamihu sa skutočný pomer majetku a pripisovanie nových príspevkov nastaví podľa zákonného pomeru pre predvolenú investičnú stratégiu.365. life ukončí presun Vášho majetku do 365.life indexového negarantovaného dôchodkového fondu aj v prípade, že nastane jedna z nižšie uvedených skutočností:


• vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
• vykonáte právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch,
• 365.life sa dozvie o Vašom prestupe do inej Dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
• alebo sa 365.life dozvie o úmrtí sporiteľa.

Príklady presunov

 

 

Príklad 33 ročný sporiteľ

Dlhopisový DF

Indexový DF

Váš nastavený pomer majetku

100%

0%

Presun 1

96%

4%

Presun 2

92%

8%

Presun 3

88%

12%

až....

 

 

Zákonný pomer podľa PIS

0%

100%

 

 

Príklad 43 ročný sporiteľ

Dlhopisový DF

Akciový DF

Indexový DF

Váš nastavený pomer majetku

0%

100%

0%

Presun 1

0%

96%

4%

Presun 2

0%

92%

8%

Presun 3

0%

88%

12%

až....

 

 

 

Zákonný pomer podľa PIS

0%

0%

100%

 

 

Príklad 50 ročný sporiteľ

Dlhopisový DF

Akciový DF

Indexový DF

Váš nastavený pomer majetku

1%

99%

0%

Presun 1

4%

95%

1%

Presun 2

4%

91%

5%

Presun 3

4%

87%

9%

až....

 

 

 

Zákonný pomer podľa PIS*

12%

0%

88%

*pri predpoklade, že sporiteľ ukončí presun majetku vo veku 52 rokov.

 

 

Príklad 53 ročný sporiteľ

Dlhopisový DF

Akciový DF

Indexový DF

Váš nastavený pomer majetku

20%

80%

0%

Presun 1 (53r)

18%

78%

4%

Presun 2 (53r)

16%

76%

8%

Presun 3 (53r)

14%

74%

12%

Presun 4 (53r)

12%

72%

16%

Presun 5 (53r)

12%

68%

20%

Presun 6 (53r)

12%

64%

24%

Presun 7 (54r)

16%

60%

24%

až....

 

 

 

Zákonný pomer podľa PIS*

20%

0%

80%

*pri predpoklade, že sporiteľ ukončí presun majetku vo veku 55 rokov.

Nastavenie cookies 🍪

Na našom webe používame cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať tvoj používateľský zážitok, a pre anonymnú analýzu návštevnosti. Využívanie cookies si môžeš nastaviť vo svojom prehliadači alebo prostredníctvom nastavenia cookies. Viac informácií o tom, ako využívame cookies a možnosti ich dodatočného odvolania nájdeš v informáciách o ochrane súkromia aj v dokumente o cookie policy.

Akceptovať všetky cookies
Nastaviť cookies